Zmeny v zák. o strelných zbraniach a strelive 2022

NOVINKY ZO SVETA, PRIPRAVUJEME PRE VÁS

Účinnosť: 2/2022

Aktuálne zmeny v zákone o strelných zbraniach a strelive 2022

 

Poslanci 2. decembra 2021 schválili novelu zákona č.  190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Dôvodom novelizácie je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/853 zo 17. mája 2017 a  vykonávacieho nariadenia Komisie 2018/337 z 5. marca 2018 do našej legislatívy.

Cieľom zmien  je dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v rámci Európskej únie a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami. 
Primeraným spôsobom sa teda prijímajú legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť, ktorá môže mať priamu súvislosť s teroristickými útokmi.

Najdôležitejšie zmeny:

  • preradenie niektorých druhov strelných zbraní z kategórie B, C alebo D medzi zbrane kategórie A – zakázané zbrane (zbrane upravené zo samočinných zbraní, zbrane s veľkokapacitným zásobníkom, zbrane upravené z kategórie A na kategóriu D, a samonabíjacie zbrane skrátené bez použitia náradia) a s tým súvisiace povinnosti držiteľov týchto zbraní;  
  • ponechanie zbraní kategórie A, B a C, ktoré boli upravené na zbrane kategórie D v ich pôvodných kategóriách, keďže tieto zbrane možno po jednoduchej úprave opätovne sfunkčniť a následne použiť pri trestnej činnosti;
  • zaradenie rizikovejších druhov zbraní kategórie D (zbrane typu flobert, expanzné a znehodnotené zbrane a repliky historických zbraní) do prísnejšieho režimu nadobudnutia, ktoré bude možné len na základe platného povolenia, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu;
  • zmena podmienok v udeľovaní výnimiek, v nadobúdaní zbraní kategórie A a úprava oprávnení ich držiteľov;
  • upravenie postupu pri znehodnocovaní, ničení, výrobe rezu zbraní a streliva;
  • zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie nebude zakázaným doplnkom zbrane z pohľadu citovaného zákona;
  • elektronizácia v rámci podnikateľského prostredia: zriadenie elektronickej služby, ktorá nahradí vedenie evidencie zbraní formou záznamových kníh v listinnej podobe; 
  • ponechanie doby platnosti zbrojného preukazu na obdobie 10 rokov, pričom raz za 5 rokov bude realizované preverovanie spôsobilosti na právne úkony, bezúhonnosť a spoľahlivosť držiteľa zbrojného preukazu, ako i splnenie podmienky pobytu na území Slovenskej republiky;
  • aktualizácia skupiny evidenčných úkonov, za ktoré sú vyberané správne poplatky a tiež ich výška.

Účinnosť:

Vypustenie ustanovenia o zakázaných doplnkoch zbraní, ktoré  sú zaradené v § 4 ods. 4 (zameriavač  zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie) zo zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (18. decembra 2021).

Novela zákona ďalej ustanovuje povinnosť pre podnikateľov vybaviť dopravný prostriedok prepravujúci viac ako 100 kusov zbraní alebo viac ako 200 000 kusov streliva zariadením, ktoré umožňuje nepretržité sledovanie jeho pohybu. Zavedenie neprežitého sledovania aktuálnej polohy uvedených dopravných prostriedkov zo strany Policajného zboru je zavádzané v záujme bezpečného a zároveň chráneného prevozu zbraní a streliva cez územie SR. Táto povinnosť prepravcov bude účinná od 1. júla 2023. 

Novelizovaný zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2022.

ZDROJ: MV SR

 

Komentáre